Bureau Scherp
psychologisch adviesbureau
voor selectie en ontwikkeling
van personeel

kantooradres
Zaagmolenkade 49
3515AE Utrecht

telefoon
+31 (0) 30 26 00 295

mobiel
+31 (0) 6 18 53 18 26

test- en vergadercentrum
Hooghiemstraplein 144
3514 AZ Utrecht


 

 

ORGANISATIEADVIES EN BEGELEIDING

STRATEGISCH COMPETENTIEMANAGEMENT
Bureau Scherp onderzoekt, adviseert, ondersteunt en werkt mee bij de implementatie van de verschillende fasen van strategisch competentiemanagement.

Doelstelling
Het doel van strategisch competentiemanagement is het zodanig managen van en sturen op de competenties van medewerkers dat de doelen van de organisatie en van de medewerkers effectiever bereikt kunnen worden.

Daarbij kunnen competenties gezien worden als bekwaamheden die tot uitdrukking komen in succesvol gedrag.

Competentiemanagement is het integrerende instrument van personeelsmanagement. Het schept duidelijkheid in de verwachtingen naar elkaar en vormt de verbindende schakel tussen de in-, door-, en uitstroom van personeel.

Bij strategisch competentiemanagement gaat het om het bepalen van kerncompetenties die van strategisch belang zijn voor het behalen van brede organisatiedoelen en die om deze reden van alle medewerkers worden verwacht. Op het moment dat competentiemanagement direct wordt gekoppeld aan het realiseren van de strategie van de organisatie, dan wordt het een strategisch instrument.

Werkwijze
Bureau Scherp kan een bijdrage leveren in de volgende fasen van een competentiemanagement traject:

• Oriëntatiefase: in deze fase wordt de vraagstelling uitgediept;
alternatieve plannen worden tegen het licht gehouden.
Het doel hiervan is om te komen tot een aanpak die aansluit op de situatie en wensen van de organisatie.

• Introductie en planning: de doelstelling en werkwijze van het traject worden naar alle betrokkenen gecommuniceerd en de fasering van de uitvoering wordt vastgelegd.

• Bepalen van aanwezige kerncompetenties: door welke kerncompetenties onderscheidt de organisatie zich op dit moment van haar concurrenten?

• Bepalen van gewenste competenties: het management bepaalt welke competenties essentieel zijn om de strategische doelen te kunnen realiseren.

• Meten van aanwezige competenties: in deze fase wordt bepaald welke competenties de medewerkers op dit moment in huis hebben.
Dit kan onder meer geschieden in de vorm van personeelsevaluaties,
360 graden feedback of assessment-center onderzoek.

• Bepalen van het verschil tussen de huidige en gewenste competenties.

• Plannen van acties om eventuele achterstand weg te werken.
Te denken valt aan training, opleiding, coaching, herplaatsing, werving.

• Uitvoering van de plannen die in de vorige fase zijn gemaakt.

• Evaluatie en terugkoppeling.
Aan het einde van elke fase worden de resultaten geëvalueerd en teruggekoppeld.

Resultaat
Een volledig geïmplementeerd competentiemanagement-traject levert de volgende resultaten op:

• Een duidelijk overzicht van de ontwikkelingsbehoeften van de organisatie en van de medewerkers.

• Helderheid over functievereisten en dus over voor de hand liggende loopbaanpaden.

• Overzicht op grond waarvan het management kan bepalen welke competenties nodig zijn op welke plekken.

• Inzicht waarmee medewerkers kunnen bepalen op welke plekken ze het beste tot hun recht komen.

• Duidelijk omschreven verwachtingen naar elkaar.

• Competentiemanagement wordt gekoppeld aan de strategie van de organisatie.

• Het maakt duidelijk aan welke kenmerken personeelsmanagement moet voldoen om de strategie van de organisatie te kunnen uitvoeren en haar doelen te kunnen realiseren.

• Het creëert een duidelijke samenhang tussen de verschillende personeelsinstrumenten, zoals werving en selectie, beoordeling, loopbaanbeleid, loopbaancoaching, functieroulatie, taaktoewijzing, training en opleiding, teambuilding en eventueel beloning.