Bureau Scherp
psychologisch adviesbureau
voor selectie en ontwikkeling
van personeel

kantooradres
Zaagmolenkade 49
3515AE Utrecht

telefoon
+31 (0) 30 26 00 295

mobiel
+31 (0) 6 18 53 18 26

test- en vergadercentrum
Hooghiemstraplein 144
3514 AZ Utrecht


 

 

TRAINING

GESPREKSVOERING

HET VOEREN VAN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

Om als organisatie succesvol te zijn, dient het instrument functionerings­gesprekken aan te sluiten bij het streven naar resultaatgericht werken, waarbij inhoud gegeven wordt aan competentiemanagement en een coachende stijl van leidinggeven.

Het dient in de mogelijkheid te voorzien om perspectief te bieden aan medewerkers en daarin te investeren en er wordt een verband gelegd tussen presteren en belonen. In deze training wordt invulling gegeven aan deze elementen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor managers en personeelsfunctionarissen die functioneringsgesprekken moeten voeren en de basisvaardigheden onder de knie willen krijgen of willen aanscherpen.

Doelstellingen
De training is gericht op het behalen van het volgende resultaat:

- De deelnemer kan, mede op basis van inzicht in competenties, functioneringsgesprekken voeren met medewerkers.

- De deelnemer kent de betekenis en de gebruikswaarde van functioneringsgesprekken als managementinstrument binnen uw organisatie.

- De deelnemer weet hoe een functioneringsgesprek voor te bereiden, in te leiden en tot een goed einde te brengen.

- De deelnemer heeft handvatten gekregen voor het effectief geven en ontvangen van commentaar.

- De deelnemer beheerst de vaardigheden die nodig zijn om een functio­nerings­gesprek te kunnen voeren.

- De deelnemer heeft meer inzicht gekregen in zowel de eigen sterke punten in het communiceren met medewerkers, alsook de punten die voor verbetering vatbaar zijn.

- De deelnemer heeft geoefend met (lastige) situaties waardoor de gespreksvaardigheden zijn toegenomen.

Inhoud
Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

- Het aankondigen van functioneringsgesprekken bij de medewerkers.

- Het competentiegerichte functioneringsgesprek.

- Het maken van resultaatgerichte afspraken betreffende de voortgang van eerder gemaakte afspraken.

- Hoe zorg te dragen voor commitment en uitvoering/bewaking door leidinggevende en deelnemer.

- Upgraden van communicatieve vaardigheden.

- Het hebben van inzicht in eigen dilemma’s en in die van de medewerkers en eventuele impasses die hieruit voortkomen kunnen doorbreken.

- Helder en duidelijk kunnen zijn wat gewenste veranderingen zijn.

- Het geven en ontvangen van feedback.

- Waardering kunnen geven en positief vanuit een win-win situatie werken.

- Omgaan met het systeem van functioneringsgesprekken zoals de organisatie deze kent.

Opleidingsinvestering
Indicatie aantal dagdelen: totaal 4 dagdelen per groep van 9-12 deelnemers.

 

HET VOEREN VAN LOOPBAANGESPREKKEN

De training sluit aan bij een organisatie die haar medewerkers een loopbaan met toekomstperspectief wil bieden en hen wil ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

De training is gericht op de ontwikkeling van die vaardigheden van managers en personeelsfunctionarissen,
die van belang zijn bij het voeren van dergelijke ontwikkelingsgesprekken.

Doelgroep
De training is bedoeld voor managers of personeelsfunctionarissen die loopbaangesprekken voeren
en behoefte hebben aan professionalisering.

De deelnemers hebben al ervaring opgedaan met het voeren van functioneringsgesprekken.

Doelstellingen
De training is gericht op het behalen van het volgende resultaat:

- De deelnemer heeft inzicht in de gebruikswaarde van loopbaan­gesprekken in het kader van Human Resource Management.

- De deelnemer heeft inzicht in de doelstelling, opbouw en thema’s van een loopbaangesprek.

- De deelnemer weet hoe hij/zij een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt.

- De deelnemer heeft zicht op en voeling met de eigen rol en houding tijdens het loopbaangesprek.

- De deelnemer heeft gespreksvaardigheden versterkt die adequaat zijn voor het voeren van loopbaangesprekken.

- De deelnemer heeft overeenstemming bereikt over aanpak en werkwijze bij het voeren van loopbaangesprekken.

Inhoud
Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

- Algemene uitgangspunten en achtergrondinformatie met betrekking tot loopbaanontwikkeling en het voeren van loopbaangesprekken.

- De plaats van loopbaangesprekken als instrument binnen de organisatie, binnen het kader van loopbaan-zelfmanagement, employability en mobiliteit.

- Loopbaangesprekken in relatie tot beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken.

- Loopbaanthema’s, fasen in de loopbaan, loopbaanbewegingen.

- Vragen waarmee mensen in verschillende levensfasen geconfronteerd worden.

- Praktische oefeningen gespreksvaardigheden: luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback geven.

- Praktische oefeningen in het voeren van loopbaangesprekken.

- Hanteren van resultaten in loopbaangesprekken.

- Hoe medewerkers te stimuleren tot zelfsturing, mogelijkheden voor acties en stappen.

Opleidingsinvestering
Indicatie aantal dagdelen: totaal 5 dagdelen per groep van 8-10 deelnemers.

ALGEMENE GESPREKSVAARDIGHEDEN

Deze training is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die ertoe bijdragen dat het uiteindelijke gedragsrepertoire van de deelnemer verbreed wordt, zodat deze beter afgestemd kan worden op de gesprekspartner.

Doelgroep
Managers en medewerkers die een verdere ontwikkeling en versterking wensen van hun reeds aanwezige vaardigheden om goed waar te nemen, juist te interpreteren en effectief te communiceren.

Doelstellingen
De training is gericht op het behalen van het volgende resultaat:

- De deelnemer heeft meer inzicht gekregen in zijn/haar manier van communiceren en in die van anderen.

- De deelnemer is alert op misverstanden in de communicatie, zodat hij/zij deze in het vervolg beter kan voorkomen.

- De deelnemer heeft geleerd zijn/haar communicatie te verbeteren, met minder nadelige effecten; hij/zij kan beter luisteren; hij/zij is meer dan voorheen, in staat om zijn/haar reactie uit te stellen.

- De deelnemer is zich meer bewust van de invloed van zijn/haar non-verbale communicatie (lichaamstaal).

- De deelnemer is alerter op reacties van de gesprekspartner(s).

Inhoud
Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

- In de training wordt veel aandacht besteed aan de complexiteit van communicatie.

- Hoe spelen we in op de vanzelfsprekendheid van elkaar “misverstaan”.

- Effectiviteit van een boodschap is afhankelijk van zowel de kwaliteit van de boodschap als de acceptatie daarvan (E = K x A).

- Welke acceptatieverhogende technieken kunnen er worden onderscheiden: luisteren, doorvragen, stilte laten vallen, parafraseren van de inhoud, reflecteren van onderliggende gedachte, non-verbale technieken als knikken, oogcontact.

- Welke acceptatieverlagende technieken kunnen er worden onderscheiden: onderbreken, afwachten, dubbele vragen, negatieve waardering, gesloten vragen, gesloten houding.

- Hoe geef je op een effectieve manier feedback (de ik-ik-jij boodschap).

- Hoe gaan we om met vooroordelen en veronderstellingen van onszelf en anderen.

- De training biedt zowel inzichtbevorderende theorie als praktische oefeningen.

Opleidingsinvestering
Indicatie aantal dagdelen voor een optimale opleidingsinvestering totaal 6 dagdelen per groep van 9-12 deelnemers.

SELECTIEVAARDIGHEDEN /COMPETENTIEGERICHT INTERVIEWEN

Om resultaten te kunnen behalen moeten medewerkers over kennis en vaardigheden beschikken, maar ook houdingsaspecten spelen een zeer belangrijke, zo niet bepalende rol.
Om te kunnen sturen op deze competenties is het belangrijk dat leidinggevenden vaardigheden ontwikkelen om deze competenties meetbaar te maken.

In de training “Competentiegericht Interviewen” wordt gewerkt aan de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Doelgroep
Medewerkers en managers die selectiegesprekken voeren en behoefte hebben aan professionalisering.

Doelstellingen
De training is gericht op het behalen van het volgende resultaat:

- De deelnemer heeft kennis en inzicht in de gebruikswaarde van selectiegesprekken als onderdeel van een selectieprocedure.

- De deelnemer weet hoe tot selectiecriteria en competenties te komen en hoe een selectiegesprek voor te bereiden.

- De deelnemer heeft inzicht in de opbouw van een selectiegesprek.

- De deelnemer kan onderscheid maken tussen de eerste indruk en een systematische kennismaking met de kandidaat.

- De deelnemer heeft inzicht in interviewtechnieken.

- De deelnemer beschikt over adequate gespreksvaardigheden om selectiegesprekken te voeren.

Inhoud
Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

- Theorie en praktijk wisselen elkaar af in deze training.

- De selectiegesprekken worden geplaatst in het totale selectieproces.

- De deelnemer buigt zich over de selectiecriteria die voor uw organisatie (en functies) relevant zijn.

- De deelnemer krijgt inzicht in opbouw en aanpak van selectiegesprekken.

- De deelnemer maakt kennis met technieken om op een systematische manier inzicht te krijgen in de competenties van de kandidaten.

- De deelnemer verwerft c.q. verbetert interviewvaardigheden.

- De deelnemer oefent met behulp van een acteur in het voeren van selectiegesprekken en werkt daarbij met eigen casuïstiek.

Opleidingsinvestering
Indicatie aantal dagdelen voor een optimale opleidingsinvestering
totaal 4 dagdelen per groep van 9-12 deelnemers.

Opzet
1 blok van 2 aaneengesloten dagen (inclusief avondprogramma).
In totaal 5 dagdelen.